///การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก