///งานแสดงสินค้าดีเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (2558)

งานแสดงสินค้าดีเด่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (2558)