///จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ ( 2558)

จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ฯ ( 2558)