///จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน วัดโพธิ์ ( 2559)

จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน วัดโพธิ์ ( 2559)