จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐเพื่อประชาชน วัดโพธิ์ ( 2559)