///จัดประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 2558 โดย กรมหม่อนไหม ก.เกษตรฯ (2558)

จัดประกวดเส้นไหมผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 2558 โดย กรมหม่อนไหม ก.เกษตรฯ (2558)