///จัดพิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 และศูนย์การเรียนรู้ โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2558)

จัดพิธีเปิดศูนย์ให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ 1323 และศูนย์การเรียนรู้ โดย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ (2558)