///ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ กทม. โดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (2557)

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ระดับ กทม. โดยกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม (2557)