พิธีมอบรางวัล “ข้าราชการต้นแบบคนดีของแผ่นดิน” (2558)