พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 (2559)