พิธีเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 14 (2558)