มหกรรมดนตรีและการแสดงของนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 22