///โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.ลำปาง

โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 – จ.ลำปาง