โครงการ FTAAEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 - จ.ลำปาง