โครงการ FTA/AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน 2017 - จ.สุราษฎร์ธานี