//กิจกรรม Roadshow ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ