งานแสดงผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายภาคกลางตอนบน และงานตลาดนัดสร้างสรรค์ (Creative Market) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ